Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(10)
Czytelnia
(9)
Author
Nowakowski Zdzisław
(5)
Rajchel Jan
(5)
Rajchel Kazimierz
(3)
Pomykała Marta
(2)
Szafran Hieronim
(2)
Ilnicki Marek
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Protasowicki Igor
(1)
Płaczek Janusz
(1)
Szafran Robert
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Żukowski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Administracja a bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Policja
(2)
Przestępczość
(2)
System obronny państwa
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka
(1)
Bezpieczeństwo publiczne a prawa człowieka
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Lotnictwo wojskowe
(1)
NATO a Polska
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polska a NATO
(1)
Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe
(1)
Prawa człowieka a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przemysł wojenny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo Polski i świata - wyzwania i możliwości. Nowe aspekty polityczno - gospodarczych przemian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10724/15, S-10724/14, S-10724/13, S-10724/12, S-10724/11, S-10724/10, S-10724/9, S-10724/8, S-10724/7, S-10724/6, S-10724/5, S-10724/4, S-10724/3, S-10724/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10724/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W opracowaniu omówiono problem wypadków drogowych i ich skutków w Polsce. Ukazano formy i metody prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych. Analizie poddano wybrane zagadnienia do tyczące realizowanych przez różne podmioty administracji publicznej kompetencji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Przedmiotem rozważań była również analiza szczególnych środków prawnych stosowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego - zwłaszcza przez Policję.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42006, 42005, 42004, 42003 (4 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia te nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na aktualne i prognozowane kierunki przemian społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnym świecie. Autorzy podjęli się trudu opracowania problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w sposób kompleksowy, wykorzystując w tym celu wnioski z prowadzonych badań naukowych oraz praktyczne doświadczenia. W sposób logiczny w spójną całość połączone zostały trzy ważne kwestie: wyodrębnienie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazanie podmiotów tworzących system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nakreślenie zasad ich działania, gwarantujących skuteczną i efektywną ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10722/20, S-10722/19, S-10722/18, S-10722/17, S-10722/16, S-10722/15, S-10722/14, S-10722/13, S-10722/12, S-10722/11, S-10722/10, S-10722/9, S-10722/8, S-10722/7, S-10722/6, S-10722/5, S-10722/4, S-10722/3, S-10722/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10722/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie. Porządkuje system administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazując miejsce poszczególnych podmiotów w tym systemie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42021 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego. Zmiany w systemie politycznym Polski po 1989 roku. Rola Rady Ministrów w systemie organów władzy państwowej. Działania premierów rządów RP w obszarze bezpieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10305/11, S-10305/10, S-10305/9, S-10305/8, S-10305/7, S-10305/6, S-10305/5, S-10305/4, S-10305/3, S-10305/2 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10305/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie o charakterze monografii obejmuje aktualny stan wiedzy o polskiej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz o strategiach państw sąsiednich, a także wielu innych wybranych państw. Zespół autorski podjął udaną próbę krytycznego spojrzenia na treść strategii wykorzystując głęboką wiedzę i gromadząc w jednym opracowaniu treści bardzo potrzebne do studiowania i rozumienia problematyki bezpieczeństwa narodowego, a także w procesie tworzenia bądź aktualizowania strategii bezpieczeństwa. Przedmiotem przedstawionych w książce dociekań jest polityka bezpieczeństwa narodowego Polski rozpatrywana na tle porównawczym strategii bezpieczeństwa wybranych państw. (...)Poza zagadnieniami czysto teoretycznymi w książce zostały zaprezentowane wyniki analitycznych badań porównawczych treści strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, państw sąsiednich i wybranych państw z różnych regionów świata. Pokazują one elementy zbieżne i różniące te dokumenty. (...) Autorzy wiele wysiłku włożyli w to, by sprawy trudne przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Niepodważalnym walorem jest zebranie w jednej obszernej publikacji i wnikliwe skomentowanie kompletu aktualnych strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10343/15, S-10343/14, S-10343/13, S-10343/12, S-10343/11, S-10343/10, S-10343/9, S-10343/7, S-10343/6, S-10343/5, S-10343/4, S-10343/3, 43230 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10343/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ochrona prywatności a bezpieczeństwo państwa; stosowanie zatrzymywania dowodów i zabezpieczania mienia w stosunkach między organami sądowymi państw członkowskich Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka; odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a prawa człowieka i bezpieczeństwo obywateli; prawna reglamentacja broni pneumatycznej; czas walki z hakerami; zwalczanie organizacji terrorystycznych jako przejaw ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej; wpływ współdziałania Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów na rzecz bezpieczeństwa oraz sferę praw i wolności obywatela, prawo dostępu do służby zdrowia a bezpieczeństwo państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42011, 42010, 42009, 42008 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42007 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Związki między gospodarką a wojną na przestrzeni dziejów - zarys problemu. Poglądy obronno - ekonomiczne głoszone w okresie II RP. Początki myśli obronno - ekonomicznej i ekonomiki wojennej w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Krajowy dorobek ekonomiki wojennej w latach siedemdziesiątych. Główne problemy krajowej ekonomiki obrony w latach osiemdziesiątych. Przegląd narodowych badań obronno - ekonomicznych w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Nowe spojrzenie na ekonomikę bezpieczeństwa w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40673, 40672, 40671, 40670 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40669 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rozprawa habilitacyjna Bezpieczeństwo powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego; zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego Polski po akcesji do NATO; podstawy normatywne bezpieczeństwa powietrznego Polski po akcesji do NATO; działania na rzecz bezpieczeństwa powietrznego Polski po akcesji do NATO; kierunki rozwoju systemów bezpieczeństwa powietrznego; perspektywy działań na rzecz bezpieczeństwa powietrznego Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
All copies are currently on loan: sygn. 42001 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41999 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów i zakończenia. Po każdym rozdziale znajduje się wykaz źródeł. Rozdział I został poświęcony zarządzaniu kryzysowemu w ujęciu teoretycznym, gdzie zwraca się uwagę na takie pojęcia, jak kryzys, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe. Kolejna kwestia, to zagrożenia naturalne i celowe, które w określonych warunkach uruchamiają system zarządzania kryzysowego. W rozdziale II przedstawione zostały podstawy prawa międzynarodowego i krajowego regulujące problematykę zarządzania kryzysowego w Polsce. W rozdziale III poruszona została problematyka dotycząca zasad i etapów zarządzania kryzysowego. Istotnym elementem zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach zarządzania państwem jest planowanie kryzysowe, które z uwagi na zmieniające się środowisko wewnętrzne i zewnętrzne państwa musi być procesem, a nie jednorazowym przedsięwzięciem. Rozdział IV poświęcono instytucjom zarządzania kryzysowego na poziomie: krajowym, resortowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Rozdział V porusza zagadnienia dotyczące funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego w państwie, z wyszczególnieniem poziomu: krajowego, resortowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. W rozdziale VI przedstawione zostały siły ratownicze uczestniczące w zarządzaniu kryzysowym, m.in.: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, system powiadamiania ratunkowego, obrona cywilna. W rozdziale VII przedstawiono innych uczestników zarządzania kryzysowego, jak: Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną. W rozdziale VIII poruszone zostały kwestie dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej; wskazano jej elementy składowe oraz podmioty właściwe do jej ochrony. Zarządzanie kryzysowe w państwie to publikacja, która jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów kierunków: bezpieczeństwo państwa, wewnętrzne, zarządzanie bezpieczeństwem ze specjalnością zarządzanie kryzysowe, administracja i politologia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10379/10, S-10379/9, S-10379/8, S-10379/7, S-10379/5, S-10379/3 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10379/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41061, 41060, 41059 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again