Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(12)
Czytelnia
(13)
Author
Bogdalski Piotr
(3)
Bukowiecka Danuta
(3)
Częścik Robert
(3)
Zdrodowski Bogdan
(3)
Nowakowski Zdzisław
(2)
Rajchel Kazimierz
(2)
Brzeziński Michał
(1)
Chabasińska Anna
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Filaber Joanna
(1)
Konopka Adrian
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Piekarski Michał
(1)
Pomykała Marta
(1)
Rajchel Jan
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Urban Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(13)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Policja
(5)
Podręczniki akademickie
(3)
Przestępczość
(3)
Wojsko
(3)
Administracja a bezpieczeństwo publiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Polska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Unia Europejska
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza książka jest opracowaniem zbiorowym poświęconym wybranym zagadnieniom bezpieczeństwa wewnętrznego. Autorzy mają nadzieję, że przynajmniej częściowo wypełniają istniejącą lukę na rynku wydawniczym. Treść książki obejmuje trzy wymiary bezpieczeństwa - teoretyczno-normatywny, podmiotowy oraz przedmiotowy. Autorami większości artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stąd też teksty wchodzące w skład niniejszej publikacji są opracowaniami o charakterze politologicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10364/10, S-10364/9, S-10364/8, S-10364/7, S-10364/6, S-10364/5, S-10364/4, S-10364/3, S-10364/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10364/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia te nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na aktualne i prognozowane kierunki przemian społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnym świecie. Autorzy podjęli się trudu opracowania problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w sposób kompleksowy, wykorzystując w tym celu wnioski z prowadzonych badań naukowych oraz praktyczne doświadczenia. W sposób logiczny w spójną całość połączone zostały trzy ważne kwestie: wyodrębnienie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazanie podmiotów tworzących system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nakreślenie zasad ich działania, gwarantujących skuteczną i efektywną ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10722/20, S-10722/19, S-10722/18, S-10722/17, S-10722/16, S-10722/15, S-10722/14, S-10722/13, S-10722/12, S-10722/11, S-10722/10, S-10722/9, S-10722/8, S-10722/7, S-10722/6, S-10722/5, S-10722/4, S-10722/3, S-10722/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10722/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie. Porządkuje system administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazując miejsce poszczególnych podmiotów w tym systemie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42021 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ujęcie bezpieczeństwa. Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim. Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej. Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena stanu i prognoza rozwoju. Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych. Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych. Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji. Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa. Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji. Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań. Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych. Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać. Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka. Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych. Zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacją przygotowującą do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10862/8, S-10862/7, S-10862/6, S-10862/5, S-10862/4, S-10862/3, S-10862/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10862/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego w perspektywie historycznej. Bezpieczeństwo państwa w perspektywie definicyjnej i strategicznej. Rozważania definicyjne. Zmienność kontekstu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przełomu wieków. Zagrożenia asymetryczne É taktyczne oblicze problemu. Terroryzm i zagrożenia o charakterze terrorystycznym É problemy definicyjne i terminologiczne. Taktyczny poziom analizy bezpieczeństwa wewnętrznego. Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Problem sztuki operacyjnej. Środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989É2010. Implikacje strategiczne . Prawne i strukturalne uwarunkowania funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 1989É2001. Okres bandytyzmu. Prawne i strukturalne uwarunkowania funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2001É2010. Okres terroryzmu. Percepcja bezpieczeństwa wewnętrznego w programach wybranych polskich partii politycznych i koalicji wyborczych. Podsumowanie. Działalność i rola jednostek specjalnych w Polsce w latach 1989É2010. Struktury i funkcjonowanie jednostek antyterrorystycznych i specjalnych Policji. Rola jednostek innych służb policyjnych. Działalność i rola wojskowych jednostek specjalnych. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10603/10, S-10603/9, S-10603/8, S-10603/7, S-10603/6, S-10603/5, S-10603/4, S-10603/3, S-10603/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10603/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Charakterystyka podstawowych pojęć. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji publicznych na ziemiach polskich od X w. do końca XX w. Systemy polityczne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Organy państwowe o charakterze ogólnym. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej. Samorządowe formacje porządkowe - Straże gminne. Zarządzanie sprywatyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40937, 40936, 40935, 40934 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40933 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zadania i obowiązki grup dyspozycyjnych w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym. Karnomaterialna odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grup dyspozycyjnych - linia orzecznicza. Przestępczość, nauka a policja. Prawne i instytucjonalne formy współdziałania Policji ze strażą miejską/gminną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja. Motywowanie i karanie - zarys. Propozycje funkcjonariuszy Policji zmierzające do podniesienia efektywności ścigania i zwalczania wymuszeń rozbójniczych i Grupy dyspozycyjne sił zbrojnych RP w świetle obowiązującego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10863/8, S-10863/7, S-10863/6, S-10863/5, S-10863/4, S-10863/3, S-10863/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10863/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Stan bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości - podstawowe potrzeby społeczności lokalnych. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa. Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa. Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa. Community policing. Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40940, 40939 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40938 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy zaprezentowali opracowania problemów szczegółowych. Grzegorz Radłowski przedstawił analizę historyczno-prawną instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce. Marek Budkiewicz podjął problem ochrony granic państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście funkcjonowania Układu Schengen. Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Polski przez fundamentalistyczne ugrupowania muzułmańskie podjął w swym opracowaniu Daniel Boćkowski. Stale aktualne problemy wzajemnych relacji bezpieczeństwa publicznego i rozbudowy szlaków komunikacyjnych przedstawił Mieczysław Koziński. Zbiór kończą opracowania Thomasa Gdesza o wpływie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej "Galileo" na stan ochrony granic Polski i UE oraz Andrzeja Łapińskiego o Centralnym Biurze Śledczym. Przekazywana w ręce czytelników książka wyraża poglądy Autorów na związki bezpieczeństwa publicznego i ochrony granic państwowych. Zdając sobie sprawę z istniejących w prezentowanym zbiorze luk tematycznych oraz dość dowolnego wyboru opracowań poświęconych problemom szczegółowym, wyrażamy nadzieję, że znajdzie ono grono zainteresowanych czytelników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42371 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42370 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym, z uwzględnieniem zewnętrznych determinantów zmian w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, wojskowych itd. Połączenie teoretycznej analizy wskazanych zagadnień z ich praktycznym wymiarem pozwoliła uzyskać wielowymiarową ocenę stanu bezpieczeństwa państwa i jego uwarunkowań natury wewnętrznej i zewnętrznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10900/15, S-10900/14, S-10900/13, S-10900/12, S-10900/11, S-10900/10, S-10900/9, S-10900/8, S-10900/7, S-10900/6, S-10900/5, S-10900/4, S-10900/3, S-10900/2, 48374 (15 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10900/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie - trudna sztuka interweniowania. Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów. Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych. Utylitarne i aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji i wojska. Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznymi międzynarodowym. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych. Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych jako integralnego elementu podnoszenia kompetencji dowódczych. Nordic walking jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów. Crossfit - nowa forma treningu w Policji. Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania - raport z badań pilotażowyc. Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniową. Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień. Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego. Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy. Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10864/8, S-10864/7, S-10864/6, S-10864/5, S-10864/4, S-10864/3, S-10864/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10864/1 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku. - Warszawa : Difin, 2011. - 359, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych. Strategiczne kierunki działania administracji publicznej. Rządowe programy profilaktyczne. Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce. Strategiczne zarządzania bezpieczeństwem lokalnym. Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych. Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej. Budowa programów prewencyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10461/18, S-10461/17, S-10461/16, S-10461/15, S-10461/14, S-10461/13, S-10461/12, S-10461/11, S-10461/10, S-10461/9, S-10461/8, S-10461/7, S-10461/6, S-10461/5, S-10461/4, S-10461/3, S-10461/2, S-10461/1, 40770 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40769 (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Joanna Filaber. - Stan prawny na 30 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Difin, 2016. - 241 s. ; 23 cm.
Streszczenie: Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawnej ochrony bezpieczeństwa publicznego w gminie i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych. W opracowaniu w przejrzysty sposób autorka wskazuje m.in.: Jakie zadania wykonują organy gminy dla ochrony bezpieczeństwa publicznego? Jak gminy mogą współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, służbami i formacjami mundurowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jakie mechanizmy kontroli i nadzoru sprawowane są nad realizacją ochrony bezpieczeństwa w gminie. Jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić organy za niezapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10899/15, S-10899/14, S-10899/13, S-10899/12, S-10899/11, S-10899/10, S-10899/9, S-10899/8, S-10899/7, S-10899/6, S-10899/5, S-10899/4, S-10899/3, S-10899/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10899/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again