Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, w której imieniu działa Rektor-Komendant.
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.
Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574).
Postawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach w zw. z art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, z którego wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, prawo do prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z treścią art. 21 Rozporządzenia oraz prawo do przeniesienia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
Udzielona Panią/Pana przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu biblioteki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją zadań biblioteki.