Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę moich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z odzyskaniem wypożyczonych przeze mnie materiałów.
Zostałam (em) pouczona (y) o prawie do wglądu do tych danych oraz ich zmainy. *