New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Instrukcja kwalifikowania personelu zabezpieczenia operacji lotniczych w strefach lądowania (PZOL) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.4.3.1
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych