New items
Wybrane elementy logiki
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne