New items
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku