New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności