New items
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe