New items
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Wymiana ciepła