New items
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych